Ułatwienia dostępu

A A A

REGULAMIN OŚRODKA REKREACYJNEGO „DELFIN” przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Kostrzynie nad Odrą

 1. Regulamin obowiązuje członków Klubu Żeglarskiego jak i osoby im towarzyszące oraz innych osób korzystających z ośrodka rekreacyjnego, przystani wodnej i sprzętu.
 2. Ośrodek rekreacyjny czynny jest od godz. 8.00 do godz. 16.00.
 3. Osoba powołana z ramienia dyrektora MOSiR nadzoruje i egzekwuje postanowienia niniejszego Regulaminu.
 4. Do korzystania z terenu i obiektów ośrodka rekreacyjnego oraz przystani wodnej uprawnieni są:
  • członkowie Klubu oraz osoby im towarzyszące,
  • osoby korzystające z usług MOSiR,
  • załogi jachtów zgłoszone u osoby nadzorującej,
  • inne osoby z tytułu pełnienia obowiązków służbowych
 5. Dzieci do lat 12 mogą przebywać na terenie ośrodka i przystani wodnej wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.
 6. Zabrania się wstępu na ośrodek oraz korzystania ze sprzętu pływającego osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających.
 7. Za przedmioty wartościowe pozostawione na terenie ośrodka i przystani MOSiR nie ponosi odpowiedzialności.
 8. Osoby przebywają i korzystają z ośrodka na własną odpowiedzialność. MOSiR z tytułu nieszczęśliwych wypadków oraz zdarzeń losowych nie ponosi odpowiedzialności. Osoby przebywające na terenie ośrodka i przystani są zobowiązane :
  • szanować urządzenia techniczne i sprzęt pływający,
  • zachować się zgodnie z zasadami etyki żeglarskiej
  • zachować spokój i ciszę a w szczególności:
  • nie popychać i nie wrzucać innych osób do wody,
  • nie zaśmiecać i nie brudzić terenu ośrodka i przystani,
  • nie stwarzać zagrożenia poruszając się pojazdami jednośladowymi,
  • każdorazowo przed opuszczeniem przystani do uporządkowania i zabezpieczenia mienia przed kradzieżą.
  • parkowania pojazdów w miejscu do tego wyznaczonym.
 9. Użytkownik sprzętu wypływającego z przystani zobowiązany jest do:
  • przestrzegania zasad bezpieczeństwa żeglugi,
  • dokonania wpisu w „Rejestrze Pływań” z uwzględnieniem: nazwa i rodzaj sprzętu pływającego, imię i nazwisko prowadzącego jacht (lub inny sprzęt pływający) oraz członków załogi,
  • data i godzina wypłynięcia i przewidywanego powrotu,
  • wyposażenia uczestników pływania w sprzęt asekuracyjny i ratowniczy w ilości mniejszej niż liczba osób znajdujących się na pokładzie,
  • wykonywania zaleceń i poleceń osoby nadzorującej w zakresie bezpieczeństwa.
 10. Osoba nadzorująca wyznacza stanowiska postojowe jachtów i innych statków turystycznych
 11. Postój jachtów gości powinien odbywać się według następującej procedury:
  • zatrzymanie się w basenie przystani,
  • zgłoszenie postoju u osoby nadzorującej,
  • zajęcie miejsca w wyznaczonym miejscu przy nabrzeżu lub boi,- uiszczenie z góry opłaty portowej zgodnie z obowiązującym cennikiem,
  • za prawidłowe i bezpieczne cumowanie jednostki odpowiada jej użytkownik.
 12. Na terenie przystani obowiązuje całkowity zakaz:
  • kąpieli na obszarze całego ośrodka rekreacyjnego i przystani wodnej,
  • bezzasadnego użycia środków ratunkowych i ppoż.,
  • wprowadzania na teren przystani psów bez kagańca i smyczy – czyszczenia ryb,
  • rozpalania ogniska i grilla w miejscach do tego nieprzystosowanych,
  • niszczenia trawników i drzew,
  • tarasowania dróg ppoż. i bram wjazdowych,
  • korzystania z urządzeń lub wyposażenia ośrodka i przystani niezgodnie z ich przeznaczeniem,
  • kotwiczenia w wejściu do basenu lub w bezpośrednim sąsiedztwie,
  • cumowania na miejscach przeznaczonych dla innych jachtów bez zgody osoby nadzorującej,
  • połowu ryb metodą spinningową,
  • wchodzenia na jacht bez zgody armatora – właściciela jachtu.
 13. W zakresie bezpieczeństwa korzystania ze sprzętu pływającego, kontroli mogą dokonywać: a/ WOPR i Policja, b/ Straż Miejska, c/ Osoba nadzorująca ośrodek rekreacyjny, d/ Inspektor żeglugi śródlądowej.
 14. Członkowie Klubu oraz osoby korzystające z usług przystani, niszczące lub uszkadzające sprzęt stanowiący własność MOSiR, ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.
 15. Obiekt Przystani Żeglarskiej „Delfin” oraz hangary są monitorowane w sposób ciągły. Zasady monitorowania oraz procedury z tym związane określają odrębne regulacje.
 16. W sprawie bezpieczeństwa, uprawnień żeglarskich, kwalifikacji osób korzystających ze sprzętu pływającego mają zastosowanie przepisy zawarte w Rozporządzeniu Rady Ministrów z 12.09.97 w/s uprawiania żeglarstwa /Dz. Ustaw 112/729/97/ oraz Rozporządzenie GKKF w/s uprawiania żeglugi przez statki turystyczne /MP 53/279/65/.
 17. Skargi i wnioski należy składać do Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji,
 18. Klauzula informacyjna:

Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kostrzynie nad Odrą. Gromadzone dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust 1 lit.b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku w celu realizacji umów cywilnoprawnych i na podstawie oraz w granicach stosowanych przepisów prawa. Ośrodek nie udostępnia danych ani nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane będą przechowywane do czasu zrealizowania celu, dla którego są gromadzone.
Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, prostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego wg udostępnianego w tym celu przez Spółkę, wzoru. Dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego przetwarzania ani profilowania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanego celu.