Ułatwienia dostępu

A A A

normal 27dcfbc04f6d7442b0f6862c5466f663af0a0241Burmistrz Miasta Kostrzyn nad Odrą ogłasza otwarte konkursy ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w 2023 roku w zakresie:

a) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,

b) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,

c) wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej,

d) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków realizacji oraz trybu i kryteriów wyboru ofert zawierają ogłoszenia o otwartym konkursie ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych, stanowiące załączniki do zarządzenia nr 334/2022.

Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta Kostrzyn nad Odrą przy ul. Graniczna 2, osobiście lub drogą pocztową na adres: Urząd Miasta ul. Graniczna 2, 66-470 Kostrzyn nad Odrą (decyduje data wpływu do urzędu) w terminie do dnia 20.01.2023 r., do godz. 14:00.

Formularz oferty dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kostrzyn nad Odrą w zakładce Współpraca z organizacjami pozarządowymi 2023, a także w Wydziale Oświaty, Kultury i Opieki, gdzie można również uzyskać wszelkie dodatkowe informacje dotyczące składania ofert.

Pełne treści ogłoszeń stanowiących załączniki do Zarządzenia nr 334/2022 Burmistrza Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 28 grudnia 2022 roku do pobrania w BIP - https://kostrzyn.nowoczesnagmina.pl/?a=11745

Link do formularza oferty: https://kostrzyn.nowoczesnagmina.pl/?a=11748