A A A

OGŁOSZENIE O KONKURSIE: Działając na podstawie uchwały nr XXXIV/284/17 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto Kostrzyn nad Odrą (Dz.Urz.Woj.Lub. z 2017 r. poz. 2819 t.j.), Burmistrz Miasta Kostrzyn nad Odrą ogłasza konkurs ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu.

Rodzaj zadania: dofinansowanie zadań z zakresu rozwoju sportu w ramach współzawodnictwa sportowego grup seniorów. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań w 2021 roku: 30 000,00 zł. Termin realizacji zadania: od 01.02.2021 r. do 31.12.2021 r.

 

Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta Kostrzyn nad Odrą przy ul. Graniczna 2, osobiście lub drogą pocztową na adres: Urząd Miasta ul. Graniczna 2, 66-470 Kostrzyn nad Odrą w terminie do dnia 22 stycznia 2021 roku, do godz. 14:00 (decyduje data wpływu).

Formularz oferty na realizację zadania dotyczącego rozwoju sportu dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kostrzyn nad Odrą w zakładce współpraca z organizacjami pozarządowymi, a także w Wydziale Oświaty, Kultury i Opieki, gdzie można również uzyskać wszelkie dodatkowe informacje dotyczące składania ofert.