A A A

Burmistrz Miasta Kostrzyn nad Odrą ogłasza konkursy ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2021 roku w zakresie:

a) wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej (załącznik nr 1),

b) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym (załącznik nr 2),

c) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej (załącznik nr 3),

d) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego(załącznik nr 4).

 

Szczegółowe informacje dotyczące warunków realizacji oraz trybu i kryteriów wyboru ofert zawierają ogłoszenia o otwartym konkursie ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych, stanowiące załączniki do zarządzenia nr 241/2020.

Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta Kostrzyn nad Odrą przy ul. Graniczna 2, osobiście lub drogą pocztową na adres: Urząd Miasta ul. Graniczna 2, 66-470 Kostrzyn nad Odrą (decyduje data wpływu do urzędu) w terminie do dnia 22.01.2021 r., do godz. 14:00.

Formularz oferty dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kostrzyn nad Odrą w zakładce Współpraca z organizacjami pozarządowymi 2021, a także w Wydziale Oświaty, Kultury i Opieki, gdzie można również uzyskać wszelkie dodatkowe informacje dotyczące składania ofert.

Pełne treści ogłoszeń stanowiących załączniki do Zarządzenia nr 241/2020 Burmistrza Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 28 grudnia 2020 roku do pobrania w BIP.

Pełna treść uchwały Nr XII/72/19 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 24 października 2019r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Miasta Kostrzyn nad Odrą z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2020 - 2021 (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2019 r., Poz. 2864) dostępna w BIP.