Załącznik do Uchwały

Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą

z dnia ......


S T A T U T
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kostrzynie nad Odrą

Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.
§ 1

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kostrzynie nad Odrą, zwany dalej „Ośrodkiem”, jest jednostką budżetową miasta, utworzoną na mocy Uchwały nr XII/122/99 Rady Miejskiej w Kostrzynie nad Odrą z dnia 21 grudnia 1999 roku.

§ 2

Ośrodek działa na podstawie następujących aktów prawnych:

1. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2001 roku nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami).
2. Ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. Z 2003 roku nr 15 poz. 148 z późniejszymi zmianami).
3. Ustawy z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej(tj. Dz.U. z 2001 roku, nr 81 poz. 889 z późniejszymi zmianami).
4. Niniejszego Statutu.
5. Innych przepisów szczególnych.
§ 3

1. Siedzibą Ośrodka jest Miasto Kostrzyn nad Odrą.
2. Obszar działania Ośrodka obejmuje teren Miasta Kostrzyna nad Odrą.
3. Ośrodek zarządza następującymi obiektami:
a). hala sportowa i stadion sportowy przy ul. Niepodległości 11,
b). hala sportowa przy ul. Wojska Polskiego,
c). teren rekreacyjny przy ul. Fabrycznej,
d). ośrodek rekreacyjny "Delfin" przy ul. Świerczewskiego.

§ 4

Bezpośredni nadzór nad Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji sprawuje Burmistrz Miasta Kostrzyna nad Odrą.

Rozdział II. CELE I PRZEDMIOT DZIAŁANIA.
§ 5

1. MOSiR realizuje zadania z zakresu kultury fizycznej, rekreacji oraz wypoczynku dotyczące mieszkańców Kostrzyna nad Odrą, a w szczególności dzieci i młodzieży poprzez:
2. MOSiR realizuje także zadania zlecone przez Miasto Kostrzyn nad Odrą.

§ 6

W celu realizacji podstawowych zadań MOSiR:
Rozdział III. ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA.
§ 7

1. MOSiR kieruje dyrektor wyłoniony w drodze konkursu.
2. Dyrektora powołuje i odwołuje Burmistrz Miasta Kostrzyn nad Odrą.
3. Dyrektor ponosi odpowiedzialność za organizację pracy i funkcjonowanie MOSiR.
4. Pracowników MOSiR zatrudnia i zwalnia dyrektor.
5. Liczbę stanowisk pracy i zakresy obowiązków określa regulamin organizacyjny MOSiR.

§ 8

Zadania i strukturę MOSiR określa regulamin organizacyjny ustalony przez dyrektora MOSiR.

Rozdział IV. MAJĄTEK I GOSPODARKA FINANSOWA.

§ 9

MOSiR prowadzi gospodarkę finansową i rozlicza się z gminą na zasadach ustalonych dla jednostek budżetowych.

§10

Środki na prowadzenie działalności MOSiR pochodzą z: budżetu Miasta Kostrzyn nad Odrą, dochodów własnych, na zasadach określonych w przepisach o finansach publicznych.

Rozdział V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
§ 11

1. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kostrzynie nad Odrą używa podłużnej pieczęci o treści:

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Niepodległości 11, 66 - 470 Kostrzyn nad Odrą
tel. (095) 752 3716

2. Zmiany Statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego uchwalania.
Tworzenie stron WWW © - R. Hejnowicz & Dotka Webdesign