REGULAMIN ROZGRYWEK LIGI PIŁKI NOŻNEJ OLDBOYÓW
LUBUSKA LIGA OLDBOYÓW – grupa północna
SEZON 2011 /2012

 1. Mecze Ligi Oldboyów odbywają się wg. Terminarza Rozgrywek Piłki Nożnej Oldboyów

 2. Nadzór nad rozgrywkami sprawuje Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kostrzynie nad Odrą. Zgłoszenia zespołu należy dostarczyć na piśmie do MOSiR w Kostrzynie nad Odrą, ul. Niepodległości 11, 66 – 470 Kostrzyn nad Odrą
  tel. / fax 95 752 3716, Zygmunt Mendelski – dyrektor MOSiR – tel. 508 388 490, e-mail: mosir-kostrzyn@post.pl

 3. W rozgrywkach Ligi Oldboyów mogą brać udział zawodnicy, którzy mają ukończone 34 lata życia w danym roku rozgrywek i starsi (rocznik 1977 i starsi). Warunkowo do gry w danym meczu dopuszcza się udział trzech zawodników, którzy mają ukończone 30 lat (rocznik 1981), tzw. „młodzieżowcy”.

 4. Każdy z zawodników uczestniczących w meczu jest zobowiązany posiadać Dowód Tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy), który powinien okazać na każde żądanie sędziego głównego prowadzącego zawody lub kapitana drużyny przeciwnej.

 5. W trakcie trwania rozgrywek Ligi Oldboyów zawodnik zgłoszony do jednej drużyny nie może występować w innych drużynach zgłoszonych do Rozgrywek Oldboyów.

 6. Gospodarz zawodów zobowiązany jest do przeprowadzenia meczu w odpowiednich warunkach (boisko pełnowymiarowe zweryfikowane – najlepiej trawiaste, szatnie, natryski) i zabezpieczenia podczas zawodów opieki medycznej oraz napojów chłodzących. Jeżeli nastąpi zmiana lokalizacji boiska, to gospodarz obowiązany jest wcześniej powiadomić drużynę zainteresowaną. Zawody mogą być rozgrywane w terminie ustalonym dla danej kolejki spotkań : piątek, sobota, niedziela lub poniedziałek – dyspozycyjność ustalona pomiędzy zainteresowanymi zespołami.

 7. Każdy mecz rozgrywek Ligi Oldboyów musi być prowadzony przez minimum 1-go sędziego posiadającego uprawnienia Polskiego Związku Sędziowskiego. Sędziowie mają obowiązek przedstawić dokumenty (aktualnie uprawnienia sędziowskie) PZS-u na każde żądanie drużyny zainteresowanej. Sędziego głównego opłaca gospodarz zawodów - na podstawie przedłożonej delegacji sędziowskiej – obowiązuje ryczałt sędziowski dla zawodów klasy A. Gospodarz meczu zobowiązany jest zabezpieczyć dwóch asystentów liniowych (koszty ponosi gospodarz meczu).

 8. Gospodarz meczu jest zobowiązany do przygotowania druków i sporządzenia Protokołu Zawodów w 3 egzemplarzach, w którym powinny się znaleźć następujące dane podstawowe zawodników: imiona i nazwiska, daty urodzenia, numery znajdujące się na koszulkach. Protokół powinien być sporządzony przed rozpoczęciem meczu i podpisany po jego zakończeniu przez sędziego głównego prowadzącego zawody oraz kapitanów drużyn. Wpisani do sprawozdania zawodnicy osobiście się w nim podpisują. Protokoły zawodów powinni otrzymać: kapitanowie obu drużyn oraz nadzorujący rozgrywkami. W protokole sędziowskim gospodarz jest zobowiązany do wpisania opieki medycznej.

 9. Zawodnika, który otrzymał czerwoną kartkę w danym meczu nie można zastąpić innym zawodnikiem – drużyna musi grać w osłabieniu. Zawodnik, który otrzyma 3 żółte kartki zostaje odsunięty od 1-go meczu, natomiast zawodnik ukarany czerwoną od 2-ch kolejnych meczy mistrzowskich. Spowodowanie innych gorszych zajść w czasie trwania zawodów, lub po jego zakończeniu, np. rękoczynów w stosunku do arbitra lub zawodników drużyny przeciwnej spowoduje ukaranie winnych, do skreślenia z listy zawodników biorących udział w rozgrywkach.

 10. Jeżeli, któryś z punktów 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 nie jest spełniony przez jedną z drużyn, to wynik meczu powinien zakończyć się walkowerem dla drużyny przeciwnej.

 11. Czas trwania meczu 2 x 40 minut z przerwą 15 minutową. W grze bierze udział 11 zawodników. W trakcie trwania zawodów zespół może dokonać 5 zmian. W jednym meczu drużyna może zgłosić 20 zawodników uprawnionych do gry. Zawodnik nie umieszczony na liście uprawnionych do gry nie może brać w rozgrywkach. Punktacja – wygrana – 3 pkt. za mecz, remis – 1 pkt. za mecz, przegrana – 0 pkt. za mecz.

 12. Drużyny występują w jednolitych strojach, koszulki muszą być ponumerowane i wpisane do sprawozdania zawodów. W rozgrywkach obowiązuje dowolne obuwie piłkarskie bez kołków metalowych – trampko-korki, lanki, buty piłkarskie.

 13. W czasie trwania rozgrywek klub może zgłosić na piśmie do organizatora nowego zawodnika, którego potwierdza datownikiem i pieczęcią.
 14. Po rozegraniu meczu, gospodarz zawodów zobowiązany jest do powiadomienia organizatora o przebiegu i wyniku meczu.

 15. Trzy walkowery w rundzie sezonu Rozgrywek Ligi Oldboyów powodują podjęcie decyzji przez nadzorującego o ewentualnym usunięciu zespołu z Rozgrywek Ligi Oldboyów. Drużyna ma obowiązek powiadomienia odpowiednio wcześniej o braku możliwości rozgrywania meczu.

 16. Każdy zespół sporządza listę „Wykaz zawodników” reprezentujących zespół w rozgrywkach Ligi Oldboyów. Lista zawiera: imiona i nazwiska, pełną datę urodzenia. Lista obowiązkowo musi być potwierdzona przez lekarza sportowego o braku przeciwwskazań zdrowotnych.

 17. Każda drużyna ubezpiecza swoich zawodników od następstw nieszczęśliwych wypadków. Prowadzący rozgrywki nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tego tytułu.

 18. Sporne sprawy wynikające z rozgrywek Ligi Oldboyów rozstrzyga nadzorujący rozgrywkami.

 19. Planuje się rozpoczęcie Rozgrywek Ligi Oldboyów 27.08.2011 r. Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 22.08.2011 r.

 20. Rozgrywki Ligi Oldboyów prowadzone są zgodnie z obowiązującymi przepisami PZPN gry w piłkę nożną.

Tworzenie stron WWW © - R. Hejnowicz & Dotka Webdesign