Regulaminy w formacie pdf


Regulamin Obiektu Sportowego - stadion sportowy oraz sali sportowej - Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kostrzynie nad Odrą. Wersja pdf.czytaj więcej

REGULAMIN KORZYSTANIA z BOISK PIŁKARSKICH zlokalizowanych na stadionie sportowym przy ul. Niepodległości 11 w Kostrzynie nad Odrą. Wersja pdf.czytaj więcej

Regulamin Obiektu Sportowego - stadion sportowy oraz sali sportowej - Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kostrzynie nad Odrą.

Przepisy ogólne
 1. Niniejszy regulamin obowiązuje na terenie całego obiektu stadionu sportowego przy ul. Niepodległości 11.

 2. Stadion sportowy wraz z jego zapleczem jest miejscem, na którym rozgrywane są zajęcia sportowe, zawody i imprezy sportowe, oświatowe, a także imprezy kulturalno – rozrywkowe za zgodą i wiedzą kierownictwa.

 3. Za bezpieczeństwo osób znajdujących się na stadionie i w hali sportowej odpowiada organizator imprezy na zasadach określonych w ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych i na podstawie zawartej umowy.
 4. Na terenie obiektu stadionu sportowego znajdują się miejsca niedostępne dla publiczności w sposób wyraźny oznaczone tablicami „Strefa niedostępna dla publiczności” - wejście na ich teren jest zabronione pod groźbą kary administracyjnej.
 5. Stadion sportowy otwarty jest od godziny 8.00 do godziny 21.00.
 6. W godzinach od 21.00 do 8.00 zabronione jest przebywanie na terenie stadionu sportowego i hali sportowej osób nie upoważnionych przez zarządcę.
 7. Z obiektu sportowego mogą korzystać:
  • mieszkańcy Miasta Kostrzyn nad Odrą,
  • kluby sportowe i stowarzyszenia kultury fizycznej,
  • szkoły i przedszkola z terenu Kostrzyna nad Odrą, w obecności nauczyciela, trenera lub instruktora, którzy ponoszą odpowiedzialność za uczniów, grupy sportowe, itp.
  • zorganizowane grupy sportowe w obecności trenera lub instruktora, którzy ponoszą odpowiedzialność za grupę,
  • instytucje i przedsiębiorstwa, po uzyskaniu zgody zarządcy obiektu, zawarciu stosownej umowy i zapoznaniu się z regulaminem.

  Zakres podmiotowy i przedmiotowy obowiązywania

 8. Wejście na teren stadionu i hali sportowej uczestników zajęć i imprez sportowych lub kulturalno – rozrywkowych oznacza jednocześnie akceptację przez nich postanowień niniejszego regulaminu.

 9. Nie mają prawa wstępu na obiekty:
  • osoby wpisane do rejestru osób, którym zakazano wstępu na imprezy masowe, tzw. zakaz stadionowy,
  • osoby nie posiadające ważnego biletu wstępu,
  • osoby usiłujące wnieść na obiekt alkohol, środki odurzające, wyroby pirotechniczne i wybuchowe, inne niebezpieczne przedmioty i narzędzia (uznane takimi przez służby porządkowe),
  • osoby odmawiające wylegitymowania się wiarygodnym dokumentem zaopatrzonym w fotografię i adres,
  • osoby, których identyfikacja zamieszczonej w dokumencie fotografii jest utrudniona (założona na twarz kominiarka, szalik, pomalowanie barwami klubowymi, itp.),
  • osoby odmawiające przeglądu bagażu i odzieży w przypadku podejrzenie wnoszenia przedmiotów zakazanych.
 10. Osoby małoletnie do lat 15, korzystające z urządzeń sportowych, mogą przebywać na terenie stadionu tylko pod opieką dorosłych.
 11. W czasie trwania rozgrywek piłkarskich i imprez sportowo – rekreacyjnych do obowiązków organizatora należy w szczególności:
  • respektowanie postanowień regulaminu oraz zapewniania ładu, porządku i bezpieczeństwa przed rozpoczęciem imprezy, w czasie jej trwania oraz po zakończeniu imprezy,
  • niedopuszczenie do uczestniczenia w imprezach osób nietrzeźwych lub odurzonych, a także zamierzających wnieść na teren obiektu sportowego przedmioty wymienione w pkt. 12.,
  • niezwłoczne podejmowanie działań mających na celu usunięcie zagrożenia życia lub zdrowia uczestników imprezy lub zapobieżenie niszczenia mienia,
  • pokrycie wszelkich kosztów w związku z uszkodzeniem mienia zarządzanego przez MOSiR, powstałych w trakcie trwania imprezy lub związku z imprezą,
  • zapewnienie drożności wejść na stadion oraz dróg na terenie stadionu, w szczególności dróg ewakuacyjnych,
  • zapewnienie odpowiednich służb porządkowych,
  • ustalenie z dyrektorem MOSiR przed rozpoczęciem imprezy, miejsc niedostępnych dla uczestników imprezy lub widzów oraz odpowiednie oznakowanie tych miejsc.

  Zakazy i nakazy

 12. Zabrania się wnoszenia na stadion i halę sportową:
  • wszelkich napojów alkoholowych,
  • broni i wszelkich przedmiotów, które mogą być używane jako broń lub pocisk,
  • pojemników do rozpylania gazu, farb, substancji żrących i zapachowych,
  • butelek i pojemników o dużej objętości,
  • instrumentów do wytwarzania hałasu z napędem mechanicznym,
  • kominiarek mogących służyć do maskowania się celem uniemożliwienia identyfikacji.

 13. Ponadto zakazuje się:
  • wchodzenia lub przechodzenia w miejscach do tego nie przeznaczonych (płoty, mury, ogrodzenia),
  • wchodzenia na tereny, które są niedopuszczalne dla widzów,
  • rzucania wszelkimi przedmiotami,
  • używania wulgarnego i obraźliwego słownictwa, śpiewania obscenicznych piosenek i obrażania jakichkolwiek osób,
  • sprzedawania towarów, rozdawania druków, plakatów i ulotek, prowadzenia jakichkolwiek akcji bez zgody właściciela obiektu,
  • załatwiania potrzeb fizjologicznych poza miejscami do tego przeznaczonymi,
  • zaśmiecania obiektu, rozniecania ognisk,
  • niszczenia wyposażenia obiektu oraz zieleni,
  • prowadzania zwierząt,
  • wieszania na trybunach, ogrodzeniach flag i transparentów o treściach obraźliwych lub prowokacyjnych.
  • rozkładania sprzętu sportowego bez obecności osoby prowadzącej zajęcia lub pracownika zatrudnionego na obiekcie,
  • wjeżdżania pojazdów na teren obiektu bez zezwolenia osoby zatrudnionej na obiekcie sportowym.

 14. W przypadku zakwestionowania przedmiotów, o których mowa w punkcie 11 przy próbie wnoszenia na stadion, mogą być one zarekwirowane przez służby porządkowe lub Policję bez prawa zwrotu.
 15. Zabrania się poruszania pojazdami mechanicznymi poza wyznaczonymi strefami.
 16. W przypadku zauważenia pożaru lub innego zagrożenia, osoby przebywające na terenie są zobowiązane:
  • powiadomić służby porządkowe,
  • nie wywoływać paniki, stosować się do poleceń służb porządkowych i komunikatów nadawanych przez głośniki,
  • kierować się do wyjść ewakuacyjnych oznaczonymi drogami,
  • nie utrudniać dojazdu służbom ratowniczym.

  Odpowiedzialność

 17. Osoby naruszające zasady bezpieczeństwa i porządku na stadionie i w hali sportowej, zakłócające przebieg imprezy zostaną usunięte przez służby porządkowe, a w przypadku stawiania oporu przekazane Policji.

 18. Osoby naruszające zasady bezpieczeństwa i porządku na stadionie i w hali sportowej będą pociągnięte do odpowiedzialności na podstawie kodeksu wykroczeń i innych przepisów regulujących te zasady.
 19. W stosunku do osób nagminnie naruszających niniejszy regulamin może zostać zastosowany zakaz wstępu na stadion (zakaz stadionowy).
 20. MOSiR nie ponosi odpowiedzialności za mienie, przedmioty i sprzęt pozostawiony na terenie stadionu sportowego oraz hali sportowej.
 21. Osoby przebywają i korzystają ze stadionu sportowego oraz hali sportowej na własną odpowiedzialność.
 22. MOSiR z tytułu nieszczęśliwych wypadków oraz zdarzeń losowych nie ponosi odpowiedzialności.
 23. Za bezpieczeństwo i porządek na terenie obiektu sportowego w trakcie trwania zajęć sportowych, imprezy, itp. odpowiada organizator.
 24. Przy organizacji imprez masowych wymagane są stosowne pozwolenia.
 25. Nadzór nad utrzymaniem i konserwacją stadionu oraz terminami, organizacją imprez, treningów i zajęć sportowych sprawuje dyrektor MOSiR w Kostrzynie nad Odrą.
 26. Osoby niestosujące się do postanowień niniejszego regulaminu zostaną usunięte z terenu obiektu sportowego.

Zygmunt Mendelski – dyrektor MOSiR.

Tworzenie stron WWW © - R. Hejnowicz & Dotka Webdesign