45 lat działalności ROD "Celuloza"

45 lat działalności Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Celuloza” w Kostrzynie nad Odrą. W dniu 17 września br. o godzinie 17.00 w restauracji „Kredens” przy ulicy Wojska Polskiego z udziałem ponad 70 działkowiczów oraz gości obyły się uroczystości 45–lecia działalności ROD „Celuloza”. Oficjalnego powitania działkowiczów oraz gości, w dostojnie wystrojonej restauracji, dokonał prezes ROD Zygmunt Mendelski. Jubileuszowe obchody zaszczycili: Piotr Wilms - prezes Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w Gorzowie Wlkp., Zbigniew Biedulski - z-ca burmistrza Miasta Kostrzyn nad Odrą, Marek Tatarewicz – przewodniczący Rady Miasta, Tadeusz Łysiak – z-ca przewodniczącego Rady Miasta, Teresa Romańska - prezes ROD „KOLEJARZ”, Andrzej Czwojdrak - prezes ROD „HUZAR”, Jan Kaczmarczyk - prezes ROD „OAZA”, Waldemar Liśkiewicz - prezes ROD „OSIEDLE LEŚNE” oraz Jerzy Wanat - prezes Kostrzyńskiego Stowarzyszenia „CZŁOWIEKIEM JESTEM”.


ROD

Następnie prezes odczytał okolicznościowy referat z okazji Jubileuszu działalności Ogrodu.

REFERAT OKOLICZNOŚCIOWY Z OKAZJI JUBILEUSZU 45 – LECIA DZIAŁALNOŚCI RODZINNEGO OGRODU DZIAŁKOWEGO „CELULOZA” w KOSTRZYNIE NAD ODRĄ.

Szanowni Państwo ! Drodzy Działkowicze !
„Ogród, jako Pracowniczy Ogród Działkowy został zarejestrowany w Polskim Związku Działkowców w Krajowej Radzie w 1971 roku pod rejestrem numer 843, a decyzję wydało Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Gorzowie Wlkp.
Pierwszym prezesem Ogrodu był Pan Linkiewicz, następnie pan Franciszek Bembenek i pan Jan Trala.
Pierwszymi gospodarzami Ogrodu byli natomiast: pani Hanna Wawrzyniak oraz pan Konstanty Kurnicki.
Ogólna powierzchnia Ogrodu wynosiła i wynosi do dnia dzisiejszego 9,09 ha, w tym powierzchnia pod działkami obejmuje teren 7,29 ha.
W okresie początkowym funkcjonowania Ogrodu sekretarzami Ogrodu byli: pani Wanda Żuchowska oraz pani Maria Grzyl.
Po dziesięciu latach od chwili powstania POD zaczęto starać się o nowe tereny pod ogrody działkowe, gdzie wydzielono częściowo teren od strony parku przy zakładach papierniczych. W pobliżu zakładu wydzielono także dodatkowy teren pod działki i z tego tytułu powstało kilkadziesiąt działek niezrzeszonych, tak zwanych „Ogrody Niezrzeszone”.
W wyniku przemian gospodarczych po przejęciu Kostrzyńskich Zakładów Papierniczych przez nowego właściciela firmy Arctic Paper Kostrzyn archiwum Ogrodu przekazano pani Zofii Jeżak, a następnie przyjął pan Jerzy Cichoń, który to był prezesem Ogrodu do 1997 roku.
W 1997 roku odbyły się kolejne wybory do zarządu POD „Celuloza”. Zarząd wybrany pracował w składzie: Waldemar Westfalewski – prezes, Kazimierz Piasecki – v-ce prezes, Dionizy Borecki – sekretarz, Helena Baranowska – skarbnik, Zofia Jeżak – księgowa, Jan Kubacki – członek. Komisję Rewizyjną tworzyli: Michał Paszkowski, Włodzimierz Szypuła, Zygmunt Mendelski, zaś w Komisji Rozjemczej pracowali: Maria Grzyl, Stanisław Kędzior, Stanisław Pawłowski.
W 1998 roku za efektywny rozwój nasz Ogród otrzymał z zarządu Głównego w Warszawie dyplom z okazji 100-lecia Ogrodnictwa Działkowego w Polsce. W okresie pierwszych blisko 30 lat działalności należy wyróżnić niektórych działkowiczów, którzy przez długie lata pracowali bezinteresownie nie tylko na swojej działce, ale i na rzecz całego Ogrodu. W sektorze działek „A” na wyróżnienie zasłużyli: Zofia Jeżak, Edward Błałciak, Stanisław Boruk, Maria Grzyl, Zygmunt Nawrocki, Konstanty Kurnicki, Jan Trala, Jerzy Cichoń, zaś w sektorze „B” na wyróżnienie zasłużyli Stanisław Mnich i Władysław Iwanowski.
W latach 2000 – 2006 zarządzaniem Ogrodu zajmowali się: Edmund Zdanowicz i Waldemar Westfalewski. W tym czasie została wybita pompa głębinowa wody, która dzisiaj z uwagi na swoją bardzo ograniczona wydajność służy jako rezerwa. Wodę do podlewania działek Ogród pobiera z Arctic Paper Kostrzyn. W okresie tym zarząd podjął działania do akceptacji pomieszczeń magazynowych na świetlicę.
W dniu 31 maja 2008 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie ROD „Celuloza” w trakcie którego wybrano nowy zarząd w skład którego weszli: Andrzej Kruk – prezes, Jerzy Augustyniak – v-ce prezes, oraz Dionizy Borecki, Janina Szeliga, Jerzy Wojciechowicz i Robert Rozalik. W Komisji Rewizyjnej działali: Włodzimierz Szypuła, Zygmunt Mendelski i Michał Paszkowski.
W 2009 roku zarząd podjął odważną uchwałę odnośnie elektryfikacji Ogrodu. Jedynym sponsorem, który dofinansował ogrodowe przedsięwzięcie w kwocie 2.800,- złotych był kostrzyński Urząd Miasta. Pozostałe koszty w kwocie 430 złotych, plus własny wkład pracy, wyliczony przez pana Dionizego Boreckiego, wykonali działkowcy. Ogród spisał stosowną umowę na dostawę energii z zakładem energetycznym „ENEA”. W 2011 roku ponad 40 % działek było już zelektryfikowanych. W okresie 2009 – 2011 kilku członków zarządu ROD
z uwagi na sprawy rodzinne, osobiste, panującą atmosferę na Ogrodzie zrezygnowało z pracy. W kwietniu 2011 roku wybrano nowy zarząd, który działał w składzie: Andrzej Kruk – prezes, Bronisław Burda – v-ce prezes, Teresa Wojcieszak – sekretarz, Julita Karanikas – skarbnik, Zygmunt Mendelski, Tomasz Dąbrzalski, Daniel Bulanowski – członkowie. Komisja Rewizyjna działała w składzie: Anna Maciejewska – przewodnicząca, Zofia Jeżak i Halina Graczyk, zaś Komisja Rozjemcza pracowała w składzie osobowym: Jan Goc – przewodniczący, Stanisław Kędzior i Maria Grzyl. Księgową Ogrodu została pani Maria Kotas.
Wczesną wiosną 2011 roku na większości Ogrodu wystąpiły bardzo mocne podtopienia działek, w szczególności ucierpiały działki z alei nr III i IV. W formie rekompensaty Zarząd Okręgu w Gorzowie przydzielił naszemu Ogrodowi jedną tonę wapna. Istotnym problemem zarówno dla działkowiczów, jak i zarządu ROD „Celuloza” są sprawy związane z utrzymaniem odpowiedniego stanu instalacji nawadniającej.
W czerwcu 2013 roku przed Urzędem Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. nasz Ogród uczestniczył w manifestacji pokojowej obrony działek ogrodowych.
Z dniem 2014 roku zarząd ROD „Celuloza” pełnił swoje obowiązki w składzie: Andrzej Kruk – prezes, Bronisław Burda – v-e prezes, Teresa Wojcieszak – sekretarz i Zygmunt Mendelski – członek. Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej była pani Anna Maciejewska, zaś przewodniczącym Komisji Rozjemczej był Jan Goc. Istotną sprawą dla całego Ogrodu było rozwiązanie sprawy dotyczącej uruchomienie pomp głębinowej. Podjęto działania zakupu z Funduszu Rozwoju i Modernizacji nowej pompy wraz z silnikiem.
Z wielkim żalem działkowcy w dniu 4 września 2014 roku pożegnali Prezesa ROD „Celuloza” śp. Andrzeja Kruka.
MINUTĄ CISZY UCZCIJMY PAMIĘĆ WSZYSTKICH ZMARŁYCH NASZYCH DZIAŁKOWICZÓW.
W związku z zaistniałą sytuacją w dniu 17.09.2014 r. v-e prezes zarządu Bronisław Burda zwołał posiedzenie zarządu w celu omówienia dalszej działalności w zarządzaniu rodzinnym ogrodem działkowym.
W posiedzeniu z udziałem przedstawiciela członka prezydium Zarządu Okręgu PZD pana Andrzeja Czwojdraka podjęto decyzję o powierzeniu funkcji p.o. prezesa Zygmuntowi Mendelskiemu, który z uwagi na swoje obowiązki służbowe, zadania spoczywające na radnym powiatowym oraz inną działalność społeczną wyraził zgodę na prowadzenie obowiązków prezesa do najbliższego walnego zebrania sprawozdawczo – wyborczego.
W 2014 roku wykonano prace konserwacji instalacji wodnej na okres zimowy, podjęto szereg działań na rzecz poprawy stanu wizualnego Ogrodu oraz jego utrzymania.
W marcu 2015 roku odbyło się walne zebranie sprawozdawczo – wyborcze podczas którego, licznie zebrani członkowie Ogrodu wybrali nowy zarząd w składzie: Zygmunt Mendelski – prezes, Waldemar Żylewski – I v-e prezes, Dariusz Furyk – v-ce prezes, Zdzisław Iwanczewski – skarbnik, Daniel Bulanowski – sekretarz. Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej została pani Anna Maciejewska, sekretarzem – Zdzisław Kwieciński, członkiem Pani Janina Węgrzyn.
W kwietniu 2015 roku przeprowadzone zostały rozmowy z prezesem Arctic Paper Kostrzyn panem Henrykiem Derejczykiem w sprawie pomocy wykonania niezbędnych działań w pracach naprawy instalacji. Ze strony APK przekazane zostało do dnia dzisiejszego nieodpłatnie 150 mb instalacji rurociągu PE DN 63 wraz z przepustnicą ręczną, kołnierzami i złączkami oraz blisko 250 metrów rur stalowych. Podjęto szereg działań przy usuwaniu nieszczelności w instalacji wodnej. Wykonano szereg czasochłonnych prac przy instalacji i zaworze głównym rurociągu przy ulicy Fabrycznej. Ogromne słowa uznania za pełne zaangażowanie się i wykonaną ciężką pracę w szczególności skierować należy do pana Waldemara Żylewskiego, Jerzego Augustyniaka, Jerzego Wojciechowicza, Michała Ozdoby.
W czerwcu 2015 roku uruchomiona została strona internetowa ROD „Celuloza” www.rodceluloza.kostrzyn.pl Korzystający z przeglądania zawartości naszej strony mają możliwość do zapoznania się z treściami dotyczącymi funkcjonowania naszego Ogrodu, jak i mogą zapoznać się z wiedzą o Polskim Związku Działkowców.
Nadal bardzo istotnym tematem zarządu były sprawy związane z remontem instalacji nawadniającej na Ogrodzie. W październiku 2015 roku zarząd dokonał przeglądu instalacji głównej rurociągu.
W 2016 roku zarząd podjął działania do nawiązania kontaktów z przedstawicielami firm zajmujących się opracowaniem dokumentacji kosztorysowej nawodnienia. Zarząd jest zdania, że zadanie te musi być dogłębnie rozpoznane z uwzględnieniem projektu, schematu instalacji, terminologii wykonania zadania, partycypacji w kosztach przez członków ROD „Celuloza”. Na przełomie m-ca wrzesień – października wysłane zostaną oferty zapytania cenowego na realizację tego zadania inwestycyjnego. W październiku br. we własnym systemie prac gospodarczych podjęte będą pierwsze prace przy wymianie instalacji rurociągu głównego na długości ponad 300 metrów.
W listopadzie br. planowe zwołanie nadzwyczajnego zebrania członków ROD „Celuloza” w celu omówienia bardzo istotnego zadania inwestycyjnego dla naszego Ogrodu z podjęciem uchwały o realizacji zadania.
Istotnym tematem jest rozwiązanie spraw dotyczących wjazdu pojazdu na teren Ogrodu. Został opracowany i wdrożony w życie regulamin korzystania z samochodów i innych pojazdów mechanicznych. Ogłoszony został także konkurs dla członków Ogrodu pt. „Moja Działka”, którego wyniki konkursowe ogłoszone zostaną dniu dzisiejszym.


Szanowni Działkowicze i Goście.
W bieżącym roku ROD „Celuloza” obchodzi dostojny Jubileusz 45–lecia swojej działalności. Z okazji Jubileuszu życzę wszystkim działkowiczom naszego Ogrodu szczere podziękowania za dbałość o swoje ogrodowe działki, które znacząco przyczyniają się do poprawy naturalnego środowiska, za to że kształtują estetykę kostrzyńskiego otoczenia. Niech nasze działki i nasz Ogród będzie miejscem wypoczynku, rodzinnych i przyjacielskich spotkań służących utrwalaniu więzi i integrowaniu naszej kostrzyńskiej społeczności. Wierzę w to, że nasz Ogród na trwale wpisał się w krajobraz Kostrzyna nad Odrą, powiatu gorzowskiego i Ziemi Lubuskiej. Dziękuję Wam Działkowicze za wsparcie działań, za okazana pomoc w działaniu dla zarządu, za dbanie o dobry wizerunek Ogrodu.
Prawidłowe zarządzanie Ogrodem ma ogromne znaczenie dla wizerunku Ogrodu na zewnątrz, pełniąc służebną rolę wobec działkowiczów, ma także duży wpływ na atmosferę wewnątrz społeczności działkowej. Doceniając pozytywna rolę ogrodnictwa działkowego, będącego dziedziną życia społecznego , przyczyniającą się do zaspakajania wypoczynkowych, rekreacyjnych i socjalnych potrzeb działkowiczów naszego Ogrodu, ich rodzin z dziećmi, rencistów i emerytów, 188 członków Rodzinnego Ogrodu Działkowego ma możliwość prowadzenia upraw ogrodniczych na własne potrzeby, a także podniesienia standardów ekologicznego otoczenia.
Szanowni Państwo!
Składam serdeczne podziękowania dla prezesa Zarządu Okręgu PZD w Gorzowie Wlkp. pana Piotra Wilmsa, dla władz naszego Miasta, burmistrza pana Andrzeja Kunta, jego zastępcy pana Zbigniewa Biedulskiego, dla Rady Miasta Kostrzyn na czele z przewodniczącym Rady Miasta panem Markiem Tatarewiczem, prezesom kostrzyńskich Ogrodów Działkowych: pani Teresie Romańskiej, panu Andrzejowi Czwojdrakowi, Waldemarowi Liśkiewiczowi, Janowi Kaczmarczykowi, prezesowi Arctic Paper Kostrzyn panu Henrykowi Derejczykowi oraz prezesowi MZK Sp. z o.o. panu Olgierdowi Kłaptoczowi – za okazaną pomoc, za wsparcie wszelkich naszych Ogrodowych działań.
Jeszcze raz wszystkim Państwu oraz naszym członkom ROD „Celuloza” serdecznie za wszystko dziękuję. Życzę Wam samych sukcesów w życiu osobistym, zdrowia i niegasnącego dalszego zapału w realizacji wszelkich celów
i zamierzeń”.

Z poważaniem prezes ROD „Celuloza”.

Po odczytaniu referatu obecni goście dokonali wręczenia na ręce prezesa Ogrodu pamiątkowych dyplomów, upominków, nagród w postaci sprzętu ogrodowego oraz pucharów. Miłym akcentem Jubileuszowych obchodów było wręczenie działkowcom ROD „Celuloza” odznaczeń „Zasłużonego Działkowca”. Z rąk prezesa Zarządu Okręgu PZD Piotra Wilmsa, z-cy burmistrza Zbigniewa Biedulskiego oraz przewodniczącego Rady Miasta Marka Tatarewicza odznaczenia otrzymali:

ROD

 

Następnie w imieniu zarządu prezes ROD wspólnie z v-ce prezesem Waldemarem Żylewskim ogłosili wyniki z konkursu pt. „Moja Działka” zorganizowanego z okazji 45-lecia działalności Ogrodu.
W ocenie komisji konkursowej najwyższe notowania oraz największą ilość punktów otrzymały następujące działki:

  1. działka nr 74 Mirosława Dzieciątkowskiego - 545 pkt.
  2. działka nr 8 Ireny Młodzieniak - 530 pkt.
  3. działka nr 113 Jana i Barbary Różanowskich - 518 pkt.
  4. działka nr 31 Jerzego Augustyniaka - 516 pkt.
  5. działka nr 129 Michała Gabrukiewicza - 513 pkt.
  6. działka nr 35 Waldemara Westfalewskiego - 501 pkt.
  7. działka nr 53 Bronisława Burdy - 496 pkt.
  8. działka nr 71 Antoniego Żylewskiego - 495 pkt.
  9. działka nr 96 Jerzego Wojciechowicza - 493 pkt.
  10. działka nr 51 Janiny Zdanowicz - 493 pkt.


Wszyscy wyżej wymieni odznaczeni działkowicze oraz działkowicze z wyróżnienia konkursowego nagrodzeni zostali okolicznościowymi dyplomami oraz bonami towarowymi na zakup artykułów ogrodowych w sklepie ogrodniczym „AGRO-HIT” prowadzonym przez Wiesława Mazurka. Za całokształt pracy na rzecz ogrodów działkowych, pamiątkową statuetką nagrodzona została księgowa pani Maria Kotas.
Chwilę później w restauracji zrobiło się bardzo kolorowo i radośnie. Jubileusz działkowiczów ROD „Celuloza” w części artystycznej uświetnił występem fantastyczny zespół „Drzewiczanie”. W półgodzinnym występie zespół zaprezentował różnorodny repertuar poparty bardzo wysokim poziomem wykonawczym. Działkowicze oraz goście wielokrotnie gorącymi brawami dziękowali zespołowi za piękny występ. Na zakończenie występu Zarząd ROD „Celuloza” uhonorował z okazji Jubileuszu 30–lecia działalności zespół śpiewaczy „Drzewiczanie” pamiątkowym kolorowym dyplomem na podkładzie drewnianym, życząc wszystkim członkom zespołu dalszych wspaniałych sukcesów w promowaniu współczesnej kultury ludowej oraz Miasta Kostrzyn nad Odrą.

ROD

Po smacznym obiedzie działkowicze wraz z gośćmi bawili się przy znakomitych muzycznych przebojach z lat 70 i 80 do godziny 2.00 w nocy.
Atmosfera była fantastyczna i żal było opuszczać mury gościnnej restauracji „Kredens”.

ROD


Zarząd, w imieniu wszystkich działkowiczów ROD „Celuloza”, składa serdeczne podziękowanie Burmistrzowi Miasta Kostrzyn panu Andrzejowi Kuntowi, za współfinansowanie zadania publicznego, które znacząco przyczyniło się do dalszej aktywizacji seniorów, w tym osób niepełnosprawnych, utrwaliło więzi i integrację lokalnej kostrzyńskiej społeczności, było okazją do podziękowania działkowiczom ROD „Celuloza” za dbałość o działkowe ogrody, które znacząco poprawiają naturalne środowisko oraz przyczyniają się do kształtowania estetyki kostrzyńskiego otoczenia będącego enklawą zieleni w naszym miejskim krajobrazie.
Serdeczne podziękowania kierujemy też pod adresem właścicieli restauracji „Kredens”, za bardzo miłe ugoszczenie, miłą obsługę i atmosferę oraz za smakowite menu.
Serdecznie dziękujemy Działkowiczom Naszego Ogrodu za stworzenie fantastycznego klimatu i rodzinnej atmosfery podczas Jubileuszowych obchodów 45-lecia działalności Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Celuloza”.
Dziękujemy osobom prywatnym, które zażyczyły sobie aminowość, za okazaną pomoc i wsparcie Jubileuszowych obchodów.

Za Zarząd ROD „Celuloza”

Zygmunt Mendelski
Prezes ROD „Celuloza”

45LatRod 45LatRod 45LatRod 45LatRod 45LatRod 45LatRod 45LatRod 45LatRod 45LatRod 45LatRod 45LatRod 45LatRod 45LatRod 45LatRod 45LatRod 45LatRod 45LatRod 45LatRod 45LatRod 45LatRod 45LatRod 45LatRod 45LatRod 45LatRod 45LatRod 45LatRod 45LatRod 45LatRod 45LatRod 45LatRod 45LatRod 45LatRod 45LatRod 45LatRod 45LatRod 45LatRod 45LatRod 45LatRod 45LatRod 45LatRod 45LatRod 45LatRod 45LatRod 45LatRod 45LatRod 45LatRod 45LatRod 45LatRod 45LatRod 45LatRod 45LatRod 45LatRod 45LatRod 45LatRod 45LatRod 45LatRod 45LatRod 45LatRod 45LatRod 45LatRod 45LatRod 45LatRod 45LatRod 45LatRod 45LatRod 45LatRod 45LatRod 45LatRod 45LatRod 45LatRod
Tworzenie stron WWW © - M.Staniszewski & MOSiR